Privacyverklaring

Bij het verlenen van mijn diensten vanuit mijn praktijk verwerk ik jouw persoonsgegevens. Om je te informeren hoe ik met jouw persoonsgegevens om ga heb ik deze privacyverklaring opgesteld.

Contactgegevens:

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Hannie Heuker, Praktijk Melt!, KvK nummer: 89017870
Gravin Jacobastraat 47, 2415 AX Nieuwerbrug aan den Rijn

info@praktijkmelt.nl

Verkrijgen van contactgegevens:

Indien je gebruik maakt van mijn diensten verstrek je mij jouw persoonsgegevens om je deze diensten te kunnen verlenen.
Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via mijn website, via email, telefonisch of op andere wijze.
Ook kan het voorkomen dat ik jouw persoonsgegevens verkrijg via derden in het kader van het psychosociale traject.

Persoonsgegevens:
Praktijk Melt! verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres, telefoonnummer en bankrekeningnummer
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Werkervaring
 • Competenties en interessegebieden
 • Gespreksverslagen
 • Inhoud van communicatie
 • IP-adres

Doeleinden:

Praktijk Melt! verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact
 • Het bieden van een persoonlijk psychosociaal traject
 • Een goede en efficiënte dienstverlening
 • Beheer van het cliëntenbestand
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning
 • Verbetering van de dienstverlening
 • Facturering
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen
 • Het voeren van geschillen

Waarop de verwerking is gebaseerd:

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met jou met betrekking tot het traject. Ook kunnen jouw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht.

Tevens verwerkt praktijk Melt! persoonsgegevens voor de hieronder genoemde gerechtvaardigde belangen:

 • De verbetering van de diensten
 • De bescherming van de financiële belangen
 • Beveiliging en het beheer van de systemen
Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden:

In het kader van de dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden, zoals mijn IT-leverancier, testbureaus of andere derden die worden ingeschakeld bij het traject. Deze derden mogen uw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Uw persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.

Hoe jouw gegevens bewaard worden:

Jouw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd.
Dit betekent dat jouw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.
Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat Praktijk Melt! zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe jouw gegevens beveiligd worden:

Het is belangrijk dat jouw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van jouw persoonsgegevens.
Daarom zijn passende beveiligingsmaatregelen genomen. Ik bewaar cliënten dossiers in het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) voor de alternatieve zorg via Kwaliteitspraktijk.
Kwaliteitspraktijk  is een non-profit initiatief gemaakt onder toezicht van de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). De GAT is een sinds 2017 rijkserkende Wkkgz-geschilleninstantie voor aanvullende therapeuten en een tuchtcollege voor alternatieve zorg. Kwaliteitspraktijk is ingericht naar de richtlijnen van de Wkkgz (Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen in de Zorg) is NEN-conform en is een KIWA erkend ECD.

Cookies:

Praktijk Melt! gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smart Phone. Praktijk Melt! gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Je kunt zich je afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Jouw rechten:

Je hebt het recht om een verzoek te doen tot inzage van jouw persoonsgegevens. Na ontvangst van jouw verzoek ontvangt je binnen 1 maand een overzicht van jouw persoonsgegevens.Indien daaruit onjuistheden blijken kan je verzoeken jouw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.
Ook kan je verzoeken om overdracht van jouw persoonsgegevens of kan je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je sturen naar:

Hannie Heuker
Gravin Jacobastraat 47
2415 AX Nieuwerbrug aan den Rijn
info@praktijkmelt.nl


Als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan weten. Mochten we er met niet samen uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kan hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring:

Deze privacyverklaring kan worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Raadpleeg daarom deze verklaring geregeld, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.